Şertler we şertler

1. ŞERTLERI kabul etmek
WOE (WOE) poçta, telefon, faks ýa-da elektron poçta arkaly sargytlary kabul edýär.Ordershli sargytlar WOE tarapyndan kabul edilýär.Sargytlar Satyn alma belgisini öz içine almalydyr we WOE katalog belgilerini ýa-da aýratyn talaplaryň doly jikme-jikliklerini görkezmelidir.Telefon arkaly ýerleşdirilen sargytlar, gaty göçürme satyn almak buýrugy bilen tassyklanmalydyr.Satyn almak buýrugynyň tabşyrylmagy, şu ýerde we WOE tarapyndan berlen islendik sitatada görkezilen WOE-iň satuw şertlerini kabul etmegi aňladýar.
SATYLAN ŞU ŞERTLER WE ŞERTLER, Alyjynyň we WOE-nyň arasyndaky şertnama şertleriniň dolulygyna we eksklýuziw beýany bolar.

2. ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary
WOE katalogynda, edebiýatynda ýa-da islendik ýazmaça sitatalarda berlen aýratynlyklar takyk bolmaly.Şeýle-de bolsa, WOE spesifikasiýalary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar we önümleriniň belli bir maksat bilen laýyklygy barada hiç hili talap bildirmeýär.

3. ÖNÜM Üýtgeşmeleri we abunalyklary
Bütindünýä söwda guramasy (a) Öňünden alyja gowşurylan islendik önümde şol üýtgeşmeleri girizmek we (b) katalog beýanyna garamazdan iň häzirki Önümi satyn almak üçin önümlere üýtgetmeler girizmek hukugyny özünde saklaýar.

4. Satyn alyjylar buýruklara ýa-da aýratynlyklara üýtgeşmeler girizýärler
Customörite ýa-da opsiýa düzülen önümler üçin islendik sargyt ýa-da adaty önümler üçin islendik sargyt ýa-da şuňa meňzeş sargytlar, şol sanda önümleriň spesifikasiýalaryna üýtgeşmeler bilen çäklenmän, WOE tarapyndan öňünden tassyklanmalydyr.WOE Alyjynyň üýtgetmek haýyşyny bellenen iberiş senesinden azyndan otuz (30) gün öň kabul etmeli.Islendik tertibe ýa-da aýratynlyklara üýtgeşmeler girizilen ýagdaýynda
Önümler, WOE önümleriň bahalaryny we gowşuryş senesini sazlamak hukugyny özünde saklaýar.Mundan başga-da, Alyjy şeýle üýtgeşmeler bilen baglanyşykly ähli çykdajylara, şol sanda ähli çig malyň agyr çykdajylaryna, dowam etdirilýän işlerine we taýýar önümleriň sanawyna ýa-da şeýle üýtgemelere täsir eden sargytlara jogapkärdir.

5. ANCATMAK
Customörite ýa-da opsiýa düzülen önümler üçin islendik sargyt, ýa-da adaty önümler üçin islendik sargyt ýa-da şuňa meňzeş sargytlar diňe WOE-nyň deslapky ýazmaça tassyklamasy bilen ýatyrylyp bilner, bu tassyklama WOE-nyň ygtyýaryna berilip ýa-da saklanyp bilner.Islendik buýrugy ýatyrmak, Alyjy şeýle ýatyrmak bilen baglanyşykly ähli çykdajylar üçin jogapkärçilik çekýär, şol bir wagtyň özünde ähli çig malyň ýüklenen çykdajylaryny, dowam etdirilýän we taýýar harytlaryň sanawyny ýa-da şeýle ýatyrmagyň täsiri bilen sargyt edilen sargytlary öz içine alýar. şeýle ýatyryş çykdajylaryny azaltmak üçin täjirçilik taýdan esasly tagallalary ulanyň.Hiç bir ýagdaýda alyjy ýatyrylan Önümleriň şertnama bahasyndan köp jogapkärçilik çekmez.

6. BAHASY
Katalog bahalary duýdurmazdan üýtgedilip bilner.Customörite bahalar bäş günlük duýduryş bilen üýtgedilip bilner.Duýduryşdan soň gümrük buýrugynda bahanyň üýtgemegine garşy çykmazlyk, bahanyň üýtgemegini kabul eden hasaplanýar.Bahalar FOB Singapur bolup, ýük, paç we ätiýaçlandyryş töleglerini öz içine almaýar.Getirilen bahalar aýratyn bolup, alyjy islendik federal, ştat ýa-da ýerli aksiz, satuw, ulanmak, şahsy emläk ýa-da başga salgyt tölemäge razy bolýar.Başgaça sitata berilmedik bolsa, getirilen bahalar 30 gün dowam eder.

7. ÜPJÜNÇILIK
WOE dogry gaplamany kepillendirýär we Alyjynyň satyn alyş buýrugynda başgaça görkezilmedik bolsa, WOE tarapyndan saýlanan islendik usul bilen müşderilere iberiler.Sargyt kabul edilenden soň, WOE takmynan gowşuryş senesini berer we takmynan gowşuryş senesini kanagatlandyrmak üçin iň güýçli tagallalaryny eder.Gijä eltmegiň netijesinde dörän zyýan üçin WOE jogapkärçilik çekmeýär.WOE, gowşurylyşda garaşylýan gijikdirme barada Alyja habar berer.Satyn alyjy başgaça görkezmese, WOE öňünden ibermek ýa-da täzeden meýilleşdirmek hukugyny özünde saklaýar.

8. TÖLEMEK ŞERTLERI
Singapur: Başga görkezilmediklerden başga ähli tölegler hasap-faktura senesinden 30 günüň dowamynda tölenmeli we tölenmeli.WOE COD, Check ýa-da WOE bilen döredilen hasap arkaly tölegi kabul eder.Halkara sargytlar: Singapuryň daşyndaky alyjylara gowşurmak üçin sargytlar ABŞ-nyň dollarynda, sim geçirilmegi ýa-da bank tarapyndan yzyna gaýtaryp bolmajak akkreditiw bilen doly tölenmeli.Tölegler ähli baglanyşykly çykdajylary öz içine almalydyr.Akkreditiw 90 gün dowam etmeli.

9. Kepillikler
Gymmatly kagyzlar önümleri: WOE aksiýa optiki önümleri görkezilen talaplara laýyk gelmäge ýa-da ondan ýokary bolmaly, material ýa-da ussatlykdaky kemçiliklerden azat bolmaly.Bu kepillik, hasap-faktura senesinden 90 günüň dowamynda güýje girer we şu şertlerde görkezilen Yza gaýdyp geliş syýasatyna tabyn bolar.
Omörite önümler: Aýratyn öndürilen ýa-da ýöriteleşdirilen önümler önümçilik kemçiliklerinden azat bolmaly we diňe ýazmaça aýratynlyklaryňyza laýyk gelýär.Bu kepillik, hasap-faktura senesinden 90 günüň dowamynda güýje girýär we şu şertlerde görkezilen Yza gaýdyp geliş syýasatyna tabyn edilýär.Bu kepillikler boýunça borçnamalarymyz çalyşmak ýa-da abatlamak ýa-da alyjynyň geljekki satyn almalara garşy kemçilikli önümiň satyn alyş bahasyna deň mukdarda karz bermek bilen çäklener.Hiç bir ýagdaýda Alyjynyň tötänleýin ýa-da netijede ýetirilen zyýany ýa-da çykdajylary üçin jogapkärçilik çekmeris.Egookarda agzalan bejeriş serişdeleri, bu şertnama laýyklykda kepillikleriň bozulmagy üçin Alyjynyň ýeke-täk we ýeke-täk serişdesidir.Bu standart kepillik, Wavelength Singapur tarapyndan gözden geçirilenden soň, hyýanatçylykly peýdalanmak, hyýanatçylykly ulanmak, üýtgetmek, üýtgetmek ýa-da nädogry gurnamak ýa-da ulanmak ýa-da Tolkun uzynlygynyň gözegçiliginden daşgary başga sebäpler sebäpli zeper ýetendigini görkezýän önüme degişli däldir. Singapur.

10. SYICASATY Gaýtarmak
Satyn alyjy önümiň kemçilikdigine ýa-da WOE-nyň görkezilen talaplaryna laýyk gelmeýändigine ynanýan bolsa, alyjy hasap-faktura senesinden 30 günüň dowamynda WOE-e habar bermeli we hasap-faktura senesinden 90 günüň içinde harytlary yzyna gaýtarmaly.Önümi yzyna gaýtarmazdan ozal, Alyjy Gaýtadan AWTORIZASI MAT MATERIAL SANY (RMA) almaly.Hiç bir önüm RMA bolmasa gaýtadan işlenmez.Soňra alyjy önümi seresaplylyk bilen gaplamaly we ýük öňünden tölenen we RMA haýyş formasy bilen bilelikde WOE-a gaýtaryp bermeli.Yza gaýtarylan önüm asyl paketde bolmaly we ýük daşamakda ýüze çykan kemçiliklerden ýa-da zeperlerden halas bolmalydyr.WOE önümiň aksiýa önümleri üçin 7-nji bentde görkezilen talaplara laýyk gelmeýändigini anyklasa;
WOE öz islegi boýunça satyn alyş bahasyny yzyna gaýtaryp berer, kemçiligi bejerer ýa-da önümi çalşar.Alyjynyň deslapky şerti boýunça harytlar rugsatsyz kabul edilmez;Kabul edilen yzyna gaýtarylýan harytlar gaýtadan dikeldiş tölegine sezewar ediler;Orderörite sargyt edilen, könelen ýa-da ýasalan önümler yzyna gaýtarylmaýar.

11. INTELLECTUAL PROPRIETARY HUKUKLAR
Bütin dünýäde islendik intellektual eýeçilik hukugy, şol sanda çäklendirmesiz, patentlenip boljak oýlap tapyşlar (ulanylmaýar ýa-da ulanylmaýar), patentler, patent hukuklary, awtorlyk hukuklary, awtorlyk işi, ahlak hukuklary, söwda bellikleri, hyzmat bellikleri, söwda atlary, söwda geýim söwda syrlary we WOE tarapyndan döredilen, işlenip düzülen, ýüze çykarylan ýa-da amaly taýdan azaldylýan bu Satyş şertleriniň ýerine ýetirilmegi netijesinde ýokarda agzalanlaryň hemmesiniň ýazgylary we bellige alnyşy WOE-iň aýratyn eýeçiligi bolar.Hususan-da, WOE önümlere we islendik oýlap tapyşlara, awtorlyk eserlerine, düzülişlere, biliş usulyna, pikirlerine ýa-da maglumatlaryna, WOE tarapyndan açylan, işlenip düzülen, döredilen ýa-da iş ýüzünde azaldylan ähli hukuklara, atlara we gyzyklanmalara diňe eýeçilik eder. , bu Satuw şertleriniň ýerine ýetirilişinde.