Malylylyk şekillendiriş tüpeňiniň çäkleri üçin infragyzyl linzalar

Malylylyk şekillendiriş tüpeňiniň çäkleri üçin infragyzyl linzalar

LIR05012640-17


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

Tolkun uzynlygy infragyzyl, termal şekillendiriş tüpeňleri üçin her ýyl on müňlerçe infragyzyl obýektiw öndürýär we dünýädäki meşhur termiki çäk markalaryna iberilýär.

Malylylyk gurşawy ýylylyk kontrasty bilen tebigy sowuk ýerlerden ýyly bedenleri kesgitläp biler.Adaty gijeki görüş çäginden tapawutlylykda, wizual görnüşi döretmek üçin fon ýagtylygynyň goldawy gerek däl.Malylylyk çäkleri gije-gündiz işläp biler, tüsse, duman, tozan we daşky gurşawdaky beýleki päsgelçilikleri kesip biler.Aw, gözleg we halas ediş ýa-da taktiki amallarda ony aýratyn peýdaly edýär.

Infragyzyl obýektiw, infragyzyl şekili elektron signallara öwürmek üçin ýylylyk datçigi bilen birleşdirilen ýylylyk çägindäki esasy komponentleriň biridir.Soňra signallar adam gözleri üçin OLED ekranynda görkeziljek görünýän şekile öwrüler.Soňky şekiliň aýdyňlygy, ýoýulmagy, ýagtylygy;ýüze çykarmak, tanamak we kesgitlemek aralygy;Dürli gurşaw şertlerinde öndürijilik, hatda çäkleriň ygtybarlylygy infragyzyl linzalara gönüden-göni täsir edýär.Islendik termiki çäk dizaýnynyň başynda laýyk infragyzyl linzany saýlamak gaty möhümdir.

Amatly infragyzyl obýektiw gowy ýylylyk gurşawy üçin şeýle möhüm bolsa-da, ünsi jemlemeli käbir esasy täsirler hem bar.

Fokus uzynlygy (FL) we F #: infragyzyl linzanyň fokus uzynlygy ýylylyk çäginiň DRI diapazonyny kesgitleýär.Başgaça aýdylanda, nädip FAR görüp bilersiňiz.25mm, 35mm, 50mm, 75mm termiki çäkde ulanylýan iň köp ýaýran fokus uzynlygydyr.F # ulgamyň fokus uzynlygynyň giriş okuwçysynyň diametrine bolan gatnaşygy, F # = FL / D.Obýektiviň F # näçe kiçi bolsa, giriş okuwçysy şonça-da ulydyr.Bahasy şol bir wagtyň özünde ýokarlanýarka, obýektiw tarapyndan has köp ýagtylyk ýygnalardy.Adatça F # 1.0-1.3 linzasy termiki gurşaw üçin amatlydyr.

Sensor görnüşi: Infragyzyl datçik ýylylyk meýdanynyň umumy bahasynyň uly bölegini tutýar.Malylylyk meýdany bilen nädip görüp biljekdigiňizi kesgitleýär.Linza datçigiň ölçegine we piksel ululygyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

MTF we RI: MTF modulýasiýa geçiriş funksiýasyny, RI bolsa otnositel yşyklandyryş manysyny berýär.Linza şekillendiriş hilini görkezýän dizaýn wagtynda kesgitlenilýär.Başgaça aýdylanda, nädip gowy görüp bilersiňiz.Dykgat bilen öndürilmese we ýygnalmasa, hakyky MTF we RI egrisi dizaýn edileninden pes bolardy.Şonuň üçin infragyzyl obýektiwiň MTF we RI-ni almazdan ozal barlanandygyna göz ýetiriň.

Örtük: Umuman alanyňda, obýektiwiň daşky bölegi birneme ýumşak we çyzylmagy aňsat bolan germaniýadan ýasalýar.Standart AR (anti-refleksiýa) örtük bu meselede kömek etmez, DLC (Carbon Like Diamond) ýa-da HD (High Durable) örtükleri kyn şertlerde işlemek maslahat berilýär.Emma infragyzyl linzanyň umumy geçirişiniň şol bir wagtda azaljakdygyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.Şonuň üçin kabul ederlikli öndürijilik gazanmak üçin iki faktory deňleşdirmeli.

Şok garşylygy: Beýleki termiki şekillendiriş programmalaryny halamaň, tüpeňde oturdylan termiki çäk, ýaragyň atylmagy sebäpli dörän uly titremä garşy durmalydyr.Berýän ýylylyk çäklerimiz üçin ähli infragyzyl linzalar> 1200g şok çydamly bolup biler.

Adaty önüm

640x480, 17um datçik üçin 50mm FL, F # 1.0

Ajaýyp optiki öndürijilik we durnuklylyk, IP67 suw geçirme, 1200g şok garşylygy.

LIR05010640
outline

Aýratynlyklary:

Uzyn tolkunly infragyzyl sowadylmadyk detektora ýüz tutuň

LIRO5012640-17

Fokal uzynlyk

50mm

F / #

1.2

Tegelek Fov

12.4 ° (H) X9.3 ° (V)

Spektral aralyk

8-12um

Fokus görnüşi

El bilen fokus

BFL

18mm

Dag görnüşi

M45X1

Detektor

640x480-17um

Haryt sanawy

Tolkun uzynlygy infragyzyl, aýratyn zerurlyklaryňyz üçin infragyzyl linzanyň dürli dizaýnlaryny üpjün edip biler.Saýlawlar üçin aşakdaky tablisa serediň.

Malylylyk tüpeňiniň çäkleri üçin infragyzyl linzalar

EFL (mm)

F#

FOV

BFD (mm)

Dag

Detektor

35mm

1.1

10.6˚ (H) X8˚ (V)

5.54mm

Flanes

384X288-17um

40mm

1

15.4˚ (H) X11.6˚ (V)

14mm

M38X1

50mm

1.1

7.5˚ (H) X5.6˚ (V)

5.54mm

Flanes

75mm

1

8.2˚ (H) X6.2˚ (V)

14.2mm

M38X1

100mm

1.2

6.2˚ (H) X4.6˚ (V)

14.2mm

M38X1

19mm

1.1

34.9˚ (H) X24.2˚ (V)

18mm

M45X1

640X512-17um

25mm

1.1

24.5˚ (H) X18.5˚ (V)

18mm

M45X1

25mm

1

24.5˚ (H) X18.5˚ (V)

13.3mm / 17.84mm

M34X0.75 / M38X1

38mm

1.3

16˚ (H) X12˚ (V)

16.99mm

M26X0.75

50mm

1.2

12.4˚ (H) X9.3˚ (F)

18mm

M45X1

50mm

1

12.4˚ (H) X9.3˚ (F)

17.84mm

M38X1

75mm

1

8.2˚ (H) X6.2˚ (V)

17.84mm

M38X1

100mm

1.3

6.2˚ (H) X4.6˚ (V)

18mm

M45X1

Bellik:

Isleg boýunça 1.AR ýa-da DLC örtük.

2. Bu önüm üçin tehniki talaplaryňyza laýyk gelýän müşderi.Gerekli aýratynlyklaryňyzy bize habar beriň.

3.Mehaniki dizaýn we gurnama görnüşi hem özleşdirilip bilner.

customized outline 2
customized outline 1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Tolkun uzynlygy 20 ýyl bäri ýokary takyk optiki önümleri bermäge gönükdirilendir